KÍCH THƯỚC CĂN NHÀ



TƯỜNG NGĂN 1



TƯỜNG NGĂN 2



TƯỜNG NGĂN 3



CỬA RA VÀO 1



CỬA RA VÀO 1



CỬA RA VÀO 1



CỬA RA VÀO 2



CỬA SỔ 1



CỬA SỔ 2



CỬA SỔ 3



THÔNG TIN LIÊN HỆ